Informacja o ochronie danych osobowych

Pobierz w postaci .pdf

 

Niniejszym informujemy Państwa, że w przypadku nawiązania współpracy przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.
1. My, PPH EM-AR Sp. o.o., z siedzibą w Łodzi ul. Wersalska 54C, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań
przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i
administracyjnymi;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PPH EM-AR Sp. z o.o., a w szczególności*:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
– w ramach wykonywania obsługi o charakterze handlowym, usługowym i produkcyjnym;*
– ze źródeł publicznie dostępnych;*
i obejmują:
– imię i nazwisko;*
– nazwę firmy;*
– dane teleadresowe;*
– informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PPH EM-AR SP. z o.o.;
– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy PPH EM-AR SP. z o.o
– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
7. Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

*Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.